Ingredient finger millet flour /ragi flour / kezhvaragu / nachani